Titel: Det kristne valg/Kan vi bestå

Tanke: At vælge Kristus og stå holde fast ved det …

Tekst: Joh 14, 27: Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst!

Indledning

Paulus skrev til Galaterne:
Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader,
og Herren Jesus Kristus, som gav sig selv hen for vore synder for at rive os ud af den nuværende onde verden, efter Guds,
vor Faders, vilje!
Ham være ære i evighedernes evigheder! Amen.
Gal 1, 3 – 5.

Hvem vil ikke gerne rives ud af denne onde verden?

Det må være ønsket for enhver virkelig sand kristen …

Ord til konteksten:

For at vi og ethvert andet menneske skal kunne opnå,
    at blive revet ud af denne verden som ud af en brand,
    så må der opstå en dyb kærlighed til Kristus i vore hjerter.

Alle i denne verden må tage stilling til,
    hvad de vil med Guds kærlighed til dem.

Alle har valget mellem at give sit liv og sit hjerte til Kristus,
    eller at lade egoet vokse i sit indre.

Alle må gøre et valg

Hele bibelen er da også fuld af beretninger om mennesker,
    der stod i dette valg.

Vi står i dette valg, det gør alle, det gør vore unge mennesker
    og det gør vore børn …

Daniels budskab om, at alle må vælge

I dag vil jeg begynde med at vise dig noget fra Daniels bog,
    som jeg syntes er utroligt smukt.
    Det handler om det at vælge …

Daniels bog er jo fuld af fantastiske syner fra Gud
    og beretninger om mennesker som du og jeg.

Noget af det mest kendte fra Daniels bog er nok synet om den
    billedstøtte, som Nebukadnesar så i en drøm.

Dem der interesserer sig for både bibelen og historien,
    forundres over hvor fantastisk de forskellige metaller i
    billedstøtten passer på verdensrigerne ned gennem tiden.

Kapitel 7

I kapitel 7 er der en lignende drøm og dog helt anderledes.
Denne gang er det Daniel der får et syn om natten.
    Nu er det fire forunderlige dyr der illustrerer de samme 
    verdensrigers gang.

Både Nebukadnesars og Daniels drøm fortæller om,
    hvordan Gud til sidst vil gøre en ende på denne verdens riger.
    Drømmen om de fire dyr røber, at alle i vor verden kommer til
    at stå til regnskab overfor den evige Gud.

Nu er det så det bliver meget interessant,
    for imellem disse to profetiske syner er
    der placeret fire beretninger,
    der på en intelligent måde fortæller om,
    at vi alle står til regnskab over for Gud i himmelen.

Kapitel 3

I Kapitel 3har vi beretningen om hvordan Shadrak, Meshak
    og Abed-Nego valgte at være tro overfor Gud i stedet for at
    tilbede Nebukadnesars billedstøtte.
Også selvom de blev smidt i ildovnen.

 

Kapitel 6

I kapitel 6 er det så Daniels tur til at få sin tro på Gud testet.

Kong Dareios var blevet lokket til at lave en lov der befalede alle
    indbyggere i landet, at de i 30 dage kun måtte tilbede kongen.

Det kunne Daniel selvfølgelig ikke leve med, så han bad til
    himlens Gud tre gange om dagen ligesom han altid havde gjort.

Og selvom kongen var meget ked af det på Daniels vegne,
    så var der ingen vej udenom, Daniel endte i løvekulen.

Både Daniel og hans 3 venner måtte vidne om deres tro på Gud,
    med livet som indsats.
    Gud valgte at redde deres liv, men det gør han ikke hver gang.

Både Johannes døber og Stefanus måtte betale med deres eget liv
    …. og det har mange andre også måttet.

Kapitel 4 (Kapitel 2,3,4)

Lad os nu se lidt ekstra på Nebukadnesar situation,
    han er en væsentlig personlighed i Daniels bog.

Han måtte også tage personlig stilling til himlens Gud.

Da Daniel havde tydet drømmen om billedstøtten for
    Nebukadnesar, så sagde Nebukadnesar:
Daniel 2, 47: Jeres Gud er i sandhed guders Gud,

Han indrømmede Guds storhed,
    men tog ikke imod ham som sin egen Gud.
    Det var stadig kun Israelitternes Gud ikke hans egen Gud.

Senere da Nebukadnesar så hvordan himlens Gud bragte
    Shadrak, Meshak og Abed-Nego levende igennem ildovnen,
    så så udbrød han: Daniel 3, 28:
»Lovet være Shadraks, Meshaks og Abed-Negos Gud,

Her lovpriste han igen himlens Gud,
    men han antog ham stadig ikke som sin egen personlige Gud.

I kapitel fire går Gud så endnu tættere på Nebukadnesar,
    idet han giver ham en ny og spændende drøm.

Han drømte om et mægtigt træ, der nåede helt op til himlen
    og som alle både dyr og mennesker havde gavn af.

Nebukadnesar så derefter en vægter komme ned fra himlen
    og råbe, at træet skulle fældes og alle dets frugter spredes.

Daniel fortæller derefter kongen, at synet betød,
    at Gud ville tage al hans storhed fra ham,
    hvis ikke han omvendte sig
    og levede et retfærdigt og barmhjertigt liv.

Et år senere i et øjeblik, hvor Nebukadnesar solede sig i sin egen
    storhed, så ydmygede Gud ham ved,
    at forvandle hans hjerte til et dyrehjerte.

Nebukadnesar kom til at æde græs sammen med køerne i 7 år.

Derefter omvendte han sig og angrede, hvorefter Gud gav ham
    både kongemagten og hans menneske hjerte tilbage.

Da sagde Nebukadnesar endelig: Daniel 4, 34:
Jeg Nebukadnesar, lovsynger, ophøjer og ære nu himlens konge.

Gud mødte Nebukadnesar og Babylons konge
    bøjede sig og tilbad universets Herre.

Kapitel 5

I kapitel 5 møder vi så Nebukadnesars barnebarn
    Kong Belshassar, der holdt en stor fest.
    Under festen vælger han at håne himlens Gud ved at bruge guld
    og sølvkarrene fra templet i Jerusalem til at drikke af.

Den fornærmelse svarede Gud på, ved at lade en hånd skrive på
    væggen i festsalen for øjnene af kongen og alle gæsterne:
Hånden skrev: Daniel 5, 25 – 28: mené, mené, teqél, ufarsín.
Og dette er ordenes tydning: Mené: Gud har talt dit kongeriges dage og gjort ende på det. Teqél: du er vejet på vægten og fundet for let. Perés: dit kongerige er blevet delt og givet til mederne
og perserne.«

Kiasme

Det vi lige har set udfolde sig for vore øjne og øre, er en kiasme.

En form for pil, der peger på det helt centrale budskab.

1) Kapitlerne 2 og 7 fortæller os, at Gud styre universets gang
    og at Gud til sidst vil dømme og afskaffe al ondskab.

2) Kapitlerne 3 og 6 fortæller os,
    at Guds folk til tider vil blive stillet på en alvorlig trosprøve.

3) Kapitlerne 4 og 5 fortæller os, at kun dem der vælger at
    tilbede Gud af et ærligt hjerte har en fremtid i Guds rige.

For at du og jeg, og vore børn skal kunne vælge at gå i
    Nebukadnesars fodspor; vælge at tilbede himlens Gud,
    så må vi bede for hinanden.
Vi behøver Guds ånd i vore liv,
    det er Helligånden der styrker os
    og overbeviser os om sandheden.

Det var ikke Daniel eller hans tre venner der overbeviste
    Nebukadnesar, det var Guds egen ånd der gjorde det.

Du og jeg kan heller ikke overbevise nogen om at tilbede Gud,
    men vi kan opmuntre hinanden og bede for hinanden.

Åb 13 om, at alle kommer til at vælge

Med denne baggrund i Daniels bog,
    så lad os se lidt på hvad Åb 13 fortæller os om det,
    vi skal opleve i fremtiden.

Begyndelsen af kapitlet beskriver dyret fra havet.
Det er den magt profetierne i bibelen gav 1260 år til at føre krig
    mod Guds hellige.

Historien bekræfter, at den Romerske middelalderkirke i sandhed
    førte krig mod de hellige igennem en lang periode.

Mange måtte ligesom Jan Huz betale med deres liv,
    fordi de valgte at være tro mod Gud.

Men middelalderkirken er ikke den eneste magt i Åb 13 der vil
    gøre sig gældende på verdensarenaen.
    Fra vers 11 beskrives et dyr der kommer op af jorden.

Lad os et øjeblik betragte dette dyr…

Ifølge vor kirkes udlægning, beskriver dette dyrs optræden
    hvordan USA vil komme til at agere politisk
    og religiøst i tiden frem mod Jesu genkomst.

Men hvad er det egentligt, det her dyr vil gøre?
Lad os læse Åb 13, 12: Det udøver hele det første dyrs magt for dets øjne; og det får jorden og dem, der bor på den, til at tilbede det første dyr, det, hvis banesår blev lægt.

Altså vil det andet dyr få alle til at tilbede det første dyr.

Eller sagt lige ud, så siger teksten, at engang, måske snart,
    så vil USA få alle på moder jord til at tilbede Romerkirken
    og dens ideologi.

Lad os fortsat læse versene 13 – 14: Det gør store tegn, så det endog får ild til at falde fra himlen ned på jorden for øjnene af menneskene. Det forfører dem, der bor på jorden, med de tegn, som det har fået givet at gøre for dyrets øjne, og siger til dem, der bor på jorden, at de skal lave et billede af dyret, der fik sværdhugget og kom til live.

Her er budskabet, at det andet dyr, det vil sige USA, vil få hjælp,
    fra Satan til at forføre verdens befolkning,
    så de laver et billede af det første dyr,
    det vil sige den middelalderlige kirke.

Hvis du syntes jeg drager for hurtige konklusioner,
    så håber jeg, at du i det mindste fanger interesse for disse
    spændende tekster og giver dig til at studere dem ivrigt.     

For Guds modstander vil igennem denne magt forsøge,
    at forføre verdens befolkning i den sidste tid.
    Og dette vil ske med meget mægtige og overbevisende tegn.

Når vi beder for vore børn og os selv,
    at vi må blive rodfæstede i Kristus, så er det ikke for sjov.

Lad os se lidt mere på det første dyr, hvordan var det egentligt?

Middelalderkirkens kendetegn var, at den blandede religiøs
    og politisk magt sammen.
    Den brugte politisk magt til at gennemtvinge sin religion.

Sammenhængen i Åb 13 fortæller i os i al sin enkelhed,
    at verden er på vej ind i en periode,
    hvor politisk magt igen vil blive anvendt af kirken til at tvinge
    en ensretning af masserne igennem.

Lad os læse vers 15:
Og det fik givet at blæse livsånde i dyrets billede, så dyrets billede også kunne tale og få alle dem dræbt,
der ikke vil tilbede dyrets billede.

Shadrak, Meshak og Abed-Nego blev presset til at tilbede
    Nebukadnesars billede støtte, vi eller vore børn kan også inden
    længe blive presset til at skulle tilbede dyrets billede.
    Verden vil forvente, at vi bøjer os for tidens politiske
    og religiøse verdenssyn til fællesskabets bedste som man siger.

Der bliver nul tolerance,
    Nebukadnesar gjorde ildovnen ekstra varm ….
    Dyrets billede kommer heller ikke i fremtiden til at vise sine
    modstandere nogen nåde ….

Lad os så læse kapitel 13, 16 - 17:
Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal.

Her bliver det rigtigt spændende ….
    På et tidspunkt vil dyret fra jorden få alle til at tage et mærke på
    deres hånd eller pande.

Der er mange fantasier i verden om, hvad dette mærke er for
    noget, men lad dig ikke vildlede.
    Det er ikke en chip eller en stregkode.

Moses sagde om Guds ord …..
5 Mose 6, 8 – 9: Du skal binde dem om din hånd som et tegn,
de skal sidde på din pande som et mærke,

Det vi har i panden, det er vores tanker og det vi har i hånden,
   det er vore handlinger.

Gud ønsker, at vore tanker og handlinger skal være i
    overensstemmelse med hans gode vilje.

Men verden kommer åbenbart endnu engang til at opleve,
    at en jordisk magt vil betvinge folks tanker, tro og handlinger.

Spørgsmålet er, hvordan kan du og jeg undgå dette mærke ….
    hvordan kan vi modstå presset fra vore omgivelser …..
    hvordan kan vi være tro mod Gud
    og gå mod strømmen i denne verden ….

Hvordan kan vi stå fast, når det bliver vores tur til at stå ansigt til
    ansigt med en ild ovn eller en løvekule?

Hvordan kan vi stå fast,
    når vi er ved at miste alt det vi har i denne verden?

Hvordan står vi fast?

Vel Gud har et sidste budskab til verden,
    som skal hjælpe os igennem den tid der kommer,
    og det finder vi i Åbenbaringen 14.

    a) Den første engels budskab

Lad os læse vers 7: og englen sagde med høj røst: Frygt Gud og giv ham ære, for timen er kommet, da han dømmer. Tilbed ham, som har skabt himmel og jord og hav og kilder.

Denne tekst beskriver hvad det er vi som menighed ønsker for
    ethvert barn, ung eller voksen.
I troen på Kristi gerning for os, så håber vi….

At vi alle må leve i gudsfrygt, det vil sige et personligt
    og levende forhold til Gud.

At vore liv må komme til at ære og herliggøre Gud,
    så vi kan være parat til at møde Kristus i skyerne når han
    kommer igen snart.

At vi må finde glæd ved at tilbede den Gud,
    der skabte hele universet og alt det vi har omkring os.

   b) Åndens frugt

Gud har jo lovet os, at lade sin Ånds frugt komme til syne i vore
    liv.
    Nemlig: Gal 5, 22 – 23: kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse.

    c) Åb 14, 12

Når Kristus på den måde fylder os med noget af sig selv,
    så vil vi også være så sikkert forankret i ham,
    at vi ved hans kraft vil bestå.

Også selvom Guds ord fortæller os, at

Åb 14, 12: Her kræves der udholdenhed af de hellige, dem,
som holder fast ved Guds bud og Jesu tro.«

Forvisningen

  a) Joh 10, 28 det evige liv er sikret

Det hele er egentligt ganske simpelt.
    Hvis vi lytter til Kristus og følger den vej han viser os,
    så har Kristus disse ord til os:
Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig,
og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd.

Appel

Når du har valgt Jesus og er forankret i ham,
    når han betyder alt for dig.

Når du er villig til at slippe alle dine jordiske besiddelser.
    Ja selve livet om det skulle være.

Når du villigt vandre i Kristi fodspor,
    så vil du også komme til at juble og tilbede ham i al evighed.
       Amen

Del siden