Himlen af Allan Falk

Det er Guds bolig.
Når vi læser de første blade i vor bibel og kommer til syndefaldet, så finder vi, at Gud vandrede i haven ved aftenstid. (1 Mose 3, 8) Man får den fornemmelse, at Gud kom til haven en gang imellem for at være sammen med Adam og Eva, men ellers boede Gud et andet sted.
I 1 Mose 5, 21 støder vi på Enok, der efter at have vandret med Gud i 300 år blev taget bort. Bort fra den da kendte verden. Bort til Guds bolig må man formode. Senere oplevede profeten Elias det samme. Om ham læser vi: Mens de gik og talte sammen, kom der pludselig en ildvogn med ildheste …. og Elias steg op til himlen i en storm. (2 Kong 2, 11)
Når Guds bolig er så stort et mysterium for os i dag, hænger det jo sammen med det faktum, at vi ikke kan se Gud på samme måde som vore første forældre kunne når Gud kom og vandrede i haven sammen med dem.
Læser man det Gamle Testamente oplever man dog igen og igen hvordan Gud tog kontakt til mennesker. Han talte til Noa om syndfloden. (1 Mos 6) Han besøgte Abraham før han ødelagde Sodoma og Gomorra. (1 Mos 18)
Så da kong Salomo bad ved templets indvielse var han da heller ikke i tvivl; han bad: Hør din tjeners og dit folk Israels bønfaldelse, når de beder vendt mod dette sted, hør den i himlen, hvor du bor, hør og tilgiv! (1 Kong 8, 30) Salomo var ikke i tvivl, Gud bor i himlen og han kan høre os derfra.

Det er englenes hjem
En engel er et sendebud, et sendebud for Gud. Da Kristus opstod af graven søndag morgen steg en Herrens engel ned fra Himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. (Matt 28, 2) Han kom som et sendebud fra Gud Fader for at kalde Kristus frem af graven.
Længe før da Jesus blev født i Betlehem, kom en Herrens engel og fortalte hyrderne på marken, at Jesus var født og med et fik hyrderne lov til at se og høre en hel himmelsk hærskare, der lovpriste Gud. (Luk 2, 13)
Paulus’ Andet Brev til Thessalonikerne 1, 7 fortæller, at når Jesus kommer igen, så vil han være ifølge med sine mægtige engle.
Den bibelske tekst beskriver altså englene som Guds tjenere, der bor i selv samme himmel som Gud regere fra.

Jesus bor der i dag

Evangelierne fortæller os, at efter Jesu død og opstandelse, så vendte han tilbage til himlen. (Apg 1, 9) Hebræerbrevet beskriver Jesu himmelfart og hans gerning i himlen således: Da vi nu har en stor ypperstepræst, som er steget op igennem himlene, Jesus, Guds søn, så lad os holde fast ved den bekendelse.  For vi har ikke en ypperstepræst, der ikke kan have medfølelse med vore skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid. (Heb 4, 14)
Altså er Jesus er i himlen i dag og der fungere han som præst for menneskeheden. Når vi går til Gud med en bekendelse, så er det Jesus der formidler vor bøn om tilgivelse. Det er Kristus, der over for Faderen beder om, at hans blod må sone vore synder. Men Jesus formidler ikke kun forsoning, han er også den der i kraft af sin store nåde sender os hjælp i rette tid, når vi behøver det. Når vi er trætte af livet eller ikke formår at leve det kristne liv vi gerne ville, så er det Jesus der formidler den styrke og trøst vi behøver. 
Så Jesus bor i himlen, hvor hans gerning består i, at hjælpe menneskeheden her på jorden. Han er fremdeles fuldt beskæftiget med at frelse faldne syndere.

Guds børn skal bo der engang
I Johannesevangeliet kapitel 14 gør Jesus det klart, at han ville tage tilbage til sin Fars hus for at gøre plads til sine venner og i Apostlenes Gerninger kapitel 1 får disciplene at vide, at Jesus vil komme igen. Den bibelske tekst fortæller os således gentagende gange, at der kommer en dag, hvor Jesus vil komme til syne i skyerne for at hente de troende. Jesus kommer for at hente sine børn og bringe dem med sig til himlen. Til Guds bolig.
Samtidig fortæller Johannes’ Åbenbaringen kapitel 21, at Guds bolig det ny Jerusalem, det vil blive flyttet fra himlen og ned på denne jord. Apostlen Peter fortæller os da også, at denne jord vil blive renset og genskabt. (2 Peter 3, 13)
Jesus vil altså komme tilbage en dag og bringe de troende til himlen, hvor de skal bo hos ham indtil jorden er renset og genskabt så de kan vende tilbage hertil for at leve i en retfærdig verden til evig tid.
De troende skal altså være i himlen en tid, for derefter at vende tilbage til jorden. Johannes Åbenbaringen kapitel 20 fortæller os, at tiden de troende skal opholde sig i himlen vil var i et tusinde år.

Himlen
Himlen er altså det sted hvor både Gud og hans søn Jesus Kristus bor. Sammen med dem er også alle Guds engle der altid står rede til at tjene dem. Ligeledes er himlen det sted hvorfra Jesus fungere som præst for menneskeheden. Endelig er himlen der hvor de troende vil finde deres første hjem, når Jesus henter dem ud af denne verden.

Del siden