Her vil du kunne finde de andagts stykker, jeg også sætter i menighedsbladene for de menigheder jeg er tilknyttet....Januar 2023


Er det din nytårsbeslutning at være en af de udvalgte?

For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Ef 1, 4.

Vi skal tro, at vi er udvalgt af Gud til at blive frelst ved udøvelse af tro, gennem Kristi nåde og Helligåndens værk; og vi skal prise
og herliggøre Gud for sådan en vidunderlig manifestation af hans ubetingede gunst.
Det er Guds kærlighed, der trækker sjælen til Kristus for at blive nådigt modtaget og præsenteret for hans Fader.
Gennem Helligåndens arbejde fornyes det guddommelige forhold mellem Gud og synderen.
Vor himmelske Fader siger: "Jeg vil være for dem en Gud, og de skal være for mig et folk.
Jeg vil udvise tilgivende kærlighed mod dem og skænke dem min glæde.
De skal være mig en særegen skat; for dette folk, som Jeg har dannet mig selv, skal lovprise mig."….

Alt, hvad Gud kunne gøre, er blevet gjort for menneskets frelse. I én rig gave udøste han himlens skatte.
Han inviterer, han bønfalder, han opfordrer; men han vil ikke tvinge mennesker til at komme til ham.
Han venter på deres samarbejde. Han venter på viljens samtykke, så han kan skænke synderen sin nådes rigdom,
som er forbeholdt ham fra verdens grundlæggelse
... Herren har ikke til hensigt, at den menneskelig magt eller vilje skal lammes; men at mennesket ved samarbejde med Gud kan blive en mere effektiv agent i hans hænder
.... Herren giver mennesket det privilegium at være i kompagniskab med ham selv.
                                                                                                    The Messenger, den 26. april 1893.

Det er mit håb at disse ord fra min ynglings forfatter kan inspirere dig, som det har gjort mig.
                                                                                                                         Allan Falk

Februar 2023


Korsfæst selvet

Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Gal 2, 20.

Vi må grundigt overveje spørgsmålet: Har vi ydmyget os for Gud, så Helligånden kan virke gennem os med forvandlende kraft? Som Guds børn er det vores privilegium at blive bearbejdet af hans Ånd. Når selvet er korsfæstet, tager Helligånden de knuste hjerter og gør dem til kar til ære. De er i Kristi hænder som ler i pottemagerens hænder. Jesus Kristus vil gøre sådanne mænd og kvinder overlegne i mental, fysisk og moralsk kraft. Åndens nåde vil give karakteren soliditet. De vil øve indflydelse til det gode, fordi Kristus bliver i deres sjæle.
Medmindre denne omvendelseskraft går gennem vore kirker, medmindre Guds Ånds vækkelse kommer, vil medlemmernes bekendelse aldrig gøre dem til kristne.
Der er syndere i Zion, som har brug for at omvende sig fra synder, der er blevet værdsat som dyrebare skatte. Indtil disse synder er set og udstødt fra sjælen, indtil ethvert fejlagtigt, usmageligt karaktertræk er forvandlet af Åndens indflydelse, kan Gud ikke manifestere sig i kraft... Hvem er parat til at tillade Jesus at komme ind i sjælen og rense den fra alt, der pletter eller fordærver? Standarden er "Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen!" (Matt. 5:48). Lad være med at prøve at gøre arbejdet selv. Bed Gud om at virke i og gennem dig, indtil apostlens ord bliver dine: "Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig," -Manuscript Releases, vol. 1, pp. 366, 367

Marts 2023


Glæde i kristenlivet

Sal 9, 2 – 3: Jeg vil takke Herren af hele mit hjerte og fortælle om alle dine undere.
Jeg vil glæde mig og fryde mig over dig og lovsynge dit navn, du den Højeste.

 

Vi må have mere tro. Lad os begynde at tro på frelsen. Lad os komme til Gud i tro sikre på, at når vi overgiver alt til ham, vil han gøre os Kristuslignende i karakter. Vi må fortælle dette til alle igen og igen. Når vi er ét med Kristus, kan vi åbenbare ham for verden ….
Lad os ære Gud ved at vise fast tro og urokkelig tillid. Lad os huske på, at han ikke herliggøres når der udvises en urolig, ulykkelig ånd. Herren tager sig af blomsterne. Han giver dem skønhed og duft. Vil han ikke meget hellere give os duften af et muntert sind? Vil han ikke genoprette det guddommelige billede i os? Lad os derfor have tro på ham. Lad os nu, netop nu, placere os, hvor han kan give os sin Helligånd. Så kan vi give verden en åbenbaring af, hvad sand religion gør for mænd og kvinder. Glæden ved en Frelser, der fylder vores hjerter, giver os den fred og selvtillid, som sætter os i stand til at sige: "Dog ved jeg, at min løser lever" (Job 19, 25).

I sit ord har Herren gjort det klart, at hans folk er et lykkeligt folk. Sand tro rækker hånden op og griber den, der står bag løftet "dine sønner får stor lykke"  …..
Åndelig glæde er resultatet af aktiv tro. Guds folk skal være fulde af tro og af Helligånden.
Så vil han blive herliggjort i dem.     -Bible Training School, 1. apr. 1905.

 

Hvis du og jeg ikke kan glædes ved visheden om evigt liv i Jesus Kristus, så lad os bede Gud med al ihærdighed om, at han vil lade en urokkelig tro vokse frem i vore hjerter.

                                                                                   Allan Falk

 


April 2023


Tro


Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses. Heb 11, 1.


I anledning af Påsken, der bringer vores tanker til vor frelser, fandt jeg dette budskab, som jeg gerne vil dele med dig.
Når vi kommer til Kristus, må der være en udøvelse af tro. Vi har brug for at bringe ham ind i vores hverdag; så vil vi få fred og glæde, og vi vil af erfaring kende betydningen af hans ord: "Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed." (Joh 15, 10).
Vores tro må gøre krav på løftet, så vi virkelig bliver i Jesu kærlighed. Jesus sagde: "Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer og jeres glæde blive fuldkommen." (vers 11).

Tro virker ved kærlighed og renser sjælen. Gennem troen finder Helligånden adgang til hjertet og skaber hellighed deri. Mennesket kan ikke blive en agent der udfører Kristi gerninger, medmindre det er i fællesskab med Gud gennem Helligånden. Vi kan kun blive egnet til himlen gennem en forvandling af karakter; vi må have Kristi retfærdighed som vores akkreditiver, hvis vi ville finde adgang til Faderen. Vi må have del i den guddommelige natur, efter at have undsluppet den korruption, der er i verden gennem begær. Vi skal dagligt forvandles ved Helligåndens indflydelse; thi det er Helligåndens værk at ophøje smagen, at hellige hjertet, at forædle hele mennesket ved at præsentere Jesu mageløse charme for sjælen.


Lad os bede om, at sådan en forvandling må ske med os alle sammen.
                                                                                                        -Bible Echo, 15. februar 1893.
                                                                                                                                      Allan Falk

Maj 2023


At have Kristi tanker


for »hvem kender Herrens tanker og kan belære ham?« Men vi har Kristi tanker. 1 Kor 2, 16.


Mens mennesket bliver omvendt af sandheden, fortsætter arbejdet med at transformere karakteren. Ved lydighed mod Gud får man en større grad af forståelse. Guds vilje og tankegang bliver menneskets vilje, og ved konstant at se hen til Gud for at få råd, får man øget forståelsen. Der er en generel udvikling af sindet, som uden forbehold er placeret under Guds Ånds vejledning. Dette er ikke en ensidig uddannelse, som udvikler en ensidig karakter; men der afsløres en harmonisk udviklet karakter. Svagheder, der er blevet set i det magtesløse menneske, vaklende karaktertræk, overvindes, og vedvarende hengivenhed og fromhed bringer mennesket i et så tæt forhold til Jesus Kristus, at han har Kristi sind. Han er ét med Kristus, har en sund og principiel styrke og klarhed i opfattelsen; alt sammen visdom, der kommer fra Gud, som er kilden til al lys og forståelse.
.- Review and Herald, 19. juli 1887.


Pauli tanker i sine ord til menigheden i Korinth om, at vi som kristne kan have Kristi tanker, er virkelig en stor opmuntring for mig personligt. Håber Guds udstrakte hånd til dig og mig også vil være dig til gavn.

                                                                                               Allan Falk

Juni 2023


Ser du hen til Jesus for at opnå frelse?

Vend dig til mig, og bliv frelst, hele du vide jord! For jeg er Gud,
der er ingen anden. Es 45, 22.


For at opfylde lovens krav må vores tro gribe Kristi retfærdighed og acceptere den som vores retfærdighed. Gennem en forening med Kristus, gennem accept af hans retfærdighed ved tro, kan vi blive kvalificerede til at udføre Guds gerninger, til at være samarbejdspartnere med Kristus. Hvis du er villig til at drive med ondskabens strøm og ikke samarbejder med de himmelske instanser for at begrænse overtrædelser i din familie og i kirken, så evig retfærdighed kan bringes ind, har du ikke tro.
Tro virker ved kærlighed og renser sjælen. Gennem tro virker Helligånden i hjertet for at helligøre det; men dette kan ikke lade sig gøre, medmindre den menneskelige agent vil arbejde sammen med Kristus. Vi kan kun blive egnet til himlen gennem Helligåndens værk på hjertet; vi må have Kristi retfærdighed som vores akkreditiver, hvis vi ønsker at finde adgang til Faderen. For at kunne få Kristi retfærdighed, har vi brug for dagligt at blive forvandlet ved Åndens indflydelse, og således få del i den guddommelige natur. Det er Helligåndens værk at hæve smagen, at hellige hjertet, at forædle hele mennesket.
Lad sjælen se hen til Jesus. "Se Guds Lam, som bærer verdens synd" (Joh 1, 29). Ingen vil blive tvunget til at se hen til Kristus; men invitationens stemme lyder i længselsfuld bøn: "Se og lev." Når vi ser på Kristus, vil vi se, at hans kærlighed er uden sidestykke, at han har taget den skyldige synders plads og har tilregnet ham hans egen pletfrie retfærdighed.
Når synderen ser sin Frelser dø på korset under syndens forbandelse i hans sted og ser hans tilgivende kærlighed, vågner kærligheden i hans hjerte.
                                                                       - Review and Herald, 1. nov., 1892.

Måtte vi alle komme til at elske Kristus af hele vores hjerte.
                                                                         Allan FalkJuli / august 2023

Enhed

Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være ét, ligesom du, fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Joh 17, 20 – 21.

Jesus bad ikke om noget, som ikke er opnåeligt for os, og hvis denne enhed er mulig, hvorfor stræber vi, der er bekender os som Kristi efterfølgere, os så ikke mere oprigtigt efter denne tilstand af nåde? Når vi er ét med Kristus, vil vi være ét med hans tilhængere. Sindets store mangel er Jesus, håbet om herlighed. Gennem Helligånden kan denne enhed opnås, og kærligheden til brødrene og søstrene vil flyde over, og mennesker vil kende os på, at vi har været sammen med Jesus og lært af ham. Vores liv vil blive en afspejling af hans hellige karakter. Som troende på ham vil vi repræsentere hans sagtmodighed i ånden, hans mildhed i opførsel. Vi må hver især besvare Kristi bøn, indtil vi alle kommer ind i Guds Ånds enhed.

Lad dette være vort mål.
              Allan Falk

September 2023

Bøn som Faderen hører.

Joh 11, 41: ”Fader, jeg takker dig, fordi du har hørt mig.”

Når Guds Søn beder, har han kun én ting i tanke, og det er sin Far. Gud hører altid sin søns bønner, og hvis Guds Søn er dannet i mig, vil Faderen altid høre mine bønner. Jeg må have det mål, at Guds Søn udtrykker sig i mit dødelige menneskevæsen. ”Jeres legeme er et tempel for Helligånden.”
(1 Kor 6, 19), et ”Betlehem” for Guds Søn.

Får Guds Søn mulighed for at virke i mig? Bliver Guds Søns liv, så enkelt og ligefremt, udformet nøjagtig, som det blev udformet i hans historiske liv? Når jeg kommer i berøring med livets hændelser som almindeligt menneske, er det så Guds evige Søns bøn til sin Far, der lyder fra mig? ”Den dag skal I bede i mit navn.” (Joh 16, 26). Hvad for en dag, da Helligånden er kommet til mig og har gjort mig virkelig til ét med min Herre.
                                                           Hentet fra bogen Alt For Ham.

Lad os bede ihærdigt om Helligånden, så Guds Søn virkelig kan tage bolig i os, og lære os at bede i Jesu navn.

                                                                                                            
                                                                                                                                                         Allan Falk

Oktober 2023

Hellighed

Heb 12, 14:  Stræb efter fred med alle og efter den helligelse, uden hvilken ingen kan se Herren.

 

Gud har fra evighed af udvalgt mennesker til at være hellige. For dette er Guds vilje, at I skal helliges,
(1 Thess. 4:3). Ekkoet af hans stemme kommer til os og siger altid: "Helligere, helligere fremdeles."
Og vores svar må altid være "Ja, Herre, endnu helligere."

Intet menneske modtager hellighed som en førstefødselsret eller som en gave fra noget andet menneske. Hellighed er Guds gave gennem Kristus. De, der modtager Frelseren, bliver Guds sønner og døtre. De er hans åndelige børn, født igen, fornyet i retfærdighed og sand hellighed. Deres sind er ændret. Med klarere syn ser de evige realiteter. De bliver adopteret ind i Guds familie, og de bliver tilpasset hans lighed, ændret af hans Ånd fra herlighed til herlighed. Fra at værne om den højeste kærlighed til sig selv, kommer de til at værdsætte den højeste kærlighed til Gud og til Kristus.....

Guds kærlighed, næret i hjertet og åbenbaret i ord og handlinger, vil gøre mere for at ophøje og forædle mennesker, end alt andet. I Kristi liv kom denne kærlighed fuldt ud til udtryk. På korset gjorde Frelseren soning for den faldne slægt. Hellighed er frugten af dette offer. Det er fordi Kristus døde for os, at vi er blevet lovet denne store gave. Og Kristus længes efter at skænke denne gave til os. Han længes efter at give os del i hans natur. Han længes efter at frelse dem, der ved synd har adskilt sig fra Gud. Han opfordrer dem til at vælge hans tjeneste, til at give sig selv fuldstændig ind under hans kontrol, for at lære af ham, hvordan de gør Guds vilje.
                                                                                                                            -Signs of the Times, 17. december, 1902.

Lad os alle bed om, at Gud vil hellige os mere og mere for hver dag vi lever.
                                                               
                                                                                                                                              Allan Falk

November 2023

Afhængighed

Ikke at jeg allerede har grebet det eller allerede er blevet fuldkommen; men jeg jager efter det,
om jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus. Fil 3, 12.

Den kristnes oplevelsen i hans eller hendes tidligste kærlighed er fuld af enkelhed og friskhed; men efterhånden som den kristnes muligheder bliver flere, bør hans eller hendes erfaring blive større, og vedkommendes viden øges.
Den kristne bør blive stærk nok til at bære ansvar, og modenheden bør stå i forhold til hans eller hendes privilegier ...

Men medmindre der er en time for time (konstant) afhængighed af Kristus, vil øget viden og privilegier resultere i selvtillid og selvretfærdighed. Den unge kristne er i fare for at glemme, at det er Kristus, der har påbegyndt det gode værk i ham eller hende, og at det er Kristus, der skal afslutte det. Sjælen må give afkald på enhver fortjeneste og stole helt på ham, som er for klog til at tage fejl. Mennesket selv kan ikke gøre noget godt. Jesus sagde: "for skilt fra mig kan I slet intet gøre" (Joh 15:5). -Signs of the Times, mar. 27, 1893.

Personligt har det været svært for mig at forstå, hvor totalt afhængig jeg er af Kristus.
Hvad med dig har du forstået det? Kristi budskab er klart, uden ham kan vi ingenting.
Det gode er, at han altid er der for os.
                                     Allan Falk

 

December 2023


Et relevant spørgsmål i denne juletid …… godt nok ved vi ikke hvad tid på året Jesus blev født, men det gør ham ikke mindre vigtig eller interessant!

Hvem var Jesus barnet?

Jesus blev født i Betlehem i Judæa mens Herodes var konge. En dag kom der en gruppe stjernetydere fra østen til Jerusalem og spurgte:

”Hvor er det barn som er født til at være jødernes konge? Vi har set hans stjerne stå op i øst, og nu er vi kommet for at tilbede ham.”
                                                                                                                                                                  Matt 2, 1-2


Der gemmer sig et par vældig interessante ting i denne tekst. For det første mente disse vise mænd fra østen, at Jesus barnet var jødernes konge. For det næste havde de til hensigt, at tilbede Jesus barnet når de fandt ham.

Var Jesus konge for jøderne, er han det også for dig og mig. Har du tænkt over dybden i dette? Er han konge i dit liv? Er det hans planer der gør sig gældende, når du lever dit liv? Indretter du dit liv efter hans vilje og ønsker?

Er Jesus genstand for din tilbedelse? Er du taknemmelig for det han har gjort for dig gennem sit liv her på jorden, sin død og opstandelse? Hylder du ham som universets evige hersker? Betyder han alt for dig? Er dine egne ønsker ligegyldige i forhold til, at gøre den gerning han kalder dig til?
Er dit liv givet i tjeneste for ham?

Det er let nok at fejre en barnefødsel, men har du taget Jesus til dig som din egen konge?
Det håber jeg du har ….. han vil velsigne dig rigeligt.

Kærligst Allan Falk.